معرفی برخی انواع بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت سامان

معرفی برخی انواع بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت عمومی در برابر اشخاص ثالث

این نوع بیمه مسئولیت سامان خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزانه افراد ایجاد می گردد و به موجب قانون به عنوان مسئول جبران زیان شناخته می گردند، پرداخت می نماید.

بیمه مسئولیت حرفه ای

نوع بیمه نامه خسارت جانی و مالی وارد به افراد را جبران می نماید که مقصر حادثه در جریان انجام وظایف حرفه ای خود مسبب وقوع آن شده باشد. که رایج ترین آن ها بیمه های مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان می باشد.

بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا

موضوع این بیمه نامه مسئولیت جبران خسارت جانی و مالی ناشی از خطرات کالا به مصرف کنندگان و اشخاص ثالث می باشد که در نتیجه عدم رعایت مسائل ایمنی و عیب و نقص کالای تولید شده بوقوع پیوسته باشد.

بیمه مسئولیت حمل و نقل داخلی و بین المللی

در این نوع بیمه نامه مسئولیت شرکت های حمل و نقل زمینی داخلی، در قبال صاحبان کالا مطابق قانون تجارت و شرایط بارنامه های صادره تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

شرکت بیمه سامان طرح بیمه مذکور را بر اساس پول رایج کشور به اجرا می گذارد و مسئولیت های مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی را مطابق با انواع کنوانسیون های بین المللی تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد.

بیمه مسئولیت کارفرمایان در قبال کارکنان

این نوع بیمه نامه تمامی خسارات جانی وارده به کارکنان، در محوطه کار و در حین انجام کار را که کارفرما مسئول آن شناخته می شود، تحت پوشش قرار می دهد.